Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Informace o prodávajícím: Jiří Šutara, U kříže 20, Praha 5, 158 00, IČO: 05217415, Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „Provozovatel“) poskytovaných prostřednictvím webové lokality www.hrackyfox.cz (dále jen „služby“).
Kontaktní údaje prodávajícího:
email: info@hrackyfox.cz
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu (dále jen „kupující”) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.hrackyfox.cz (dále jen „internetový obchod”).
Ustanovení obchodních podmínek jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Odlišné dojednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Zb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Zb. o přestupcích v znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozních prostorů prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku“).
Tyto obchodní podmínky se řídí zákony Slovenské republiky

II. Zboží a ceny

Informace o zboží, o orientačních termínech doručení, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedené při jednotlivém zboží v katalogu internetového obchodu.
Ceny zboží jsou uvedené včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno poštou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazované v internetovém obchodě.
Všechny prezentace zboží umístěného v katalogu internetového obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinný uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
V internetovém obchodě jsou zveřejněné informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.
Případné slevy z kupní ceny zboží není možné navzájem kombinovat, pokud se nedohodne prodávající s kupujícím jinak.

III. Způsob uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží je možno vykonat (I) prostřednictvím svého zákaznického účtu, po předchozí registraci v internetovém obchodě nebo (II) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněné kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považované za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřená potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné.
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující je povinný v oznámení o zrušení objednávky uvést číslo objednávky, jméno, e-mail a popis objednaného zboží.
V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
V případě, že došlo k zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinný dodat kupujícímu zboží za tuto úplně zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu změněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřená potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
Náklady vzniknuté kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
IV. Uživatelský účet

Každý kupující může na základě registrace vykonané v internetovém obchodě přistupovat do svého uživatelského účtu (dále jen “zákaznický účet”). Ze svého zákaznického účtu může kupující vykonávat objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží taky bez registrace, pokud nejde o výrobky, kde je registrace vyžadovaná kvůli ochraně neplnoletých.
Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinný uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinný aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považované za správné.
Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinný zachovávat mlčenlivost, ohledně informací potřebných na přístup do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese zodpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
Kupující není oprávněný umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to hlavně v případě, když kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to hlavně s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího nebo třetích osob.
V. Kupní cena a dodací podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy může kupující uhradit formou hotovostní platby, dobírkou v místě dodání zboží, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby, nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v objednávce.
Společně s kupní cenou je kupující povinný uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výšce. Pokud není dále uvedené výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněný v okamžiku připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
Volba způsobu dodání se vykonává během objednávání zboží.
Zboží je kupujícímu doručené na adresu určenou kupujícím v objednávce. Prodávající dodá zboží kupujícímu v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce prodávajícího, nejpozději však do 30 kalendářních dnů.
V případě, že prodávající není schopný dodat kupujícímu všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, uvědomí o této situaci v co nejkratším čase kupujícího a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, když kupující objedná zboží nestandartních rozměrů nebo zboží těžší než 30 kg, prodávající dohodne platební a dodací podmínky s objednavatelem individuálně.
Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedené v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy dohodnutý na základě zvláštní požadavky kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
Pokud je prodávající podle kupní smlouvy povinný dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinný převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedené v objednávce, je kupující povinný uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
Při převzetí zboží doporučujeme kupujícím, aby zkontrolovali, zda je obal zboží neporušený. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je přiložený k dodávanému zboží a slouží zároveň jako záruční list.
Kupující nabývá vlastnické právo k zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Zodpovědnost za náhodnou zkázou, poškození nebo ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neudělal.

VI. Vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
Pokud je kupní smlouva uzavřená na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) nebo mimo provozních prostorů prodávajícího a zároveň pokud prodávající včas a řádně poskytl kupujícímu informace o právě odstoupit od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu při uplatňování práva na odstoupení od kupní smlouvy včetně formuláře na odstoupení od kupní smlouvy (v souladu s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku) a za současného splnění zákonem vyžadovaných skutečností, má kupující podle zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.
Lhůta na odstoupení od smlouvy je 30 dní:
okamžikem převzetí zboží, který byl dodaný jako poslední, pokud je předmětem smlouvy objednané zboží, které se dodává odděleně
okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
okamžikem převzetí prvního dodaného zboží, pokud je předmětem kupní smlouvy zboží, které je dodávané během vymezeného období
Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souladu s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nemůže mimo jiného odstoupit od kupní smlouvy:
Poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel vyhlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
prodej zboží, který podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,
prodej alkoholických nápojů, kterých cena byla dohodnuta v čase uzavření smlouvy, přičemž dodání je možné uskutečnit nejdřív po 30 dnech a jejich cena závisí od pohybu cen na trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,
prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.
Pro dodržení lhůty na odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat jakékoliv jednoznačné vyhlášení vyjadřující jeho vůli odstoupit od kupní smlouvy a to v stanovené lhůtě podle ods. 3 tohoto článku.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář na odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující ne e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinný vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, když zboží nemůže být vrácené pro svoji povahu poštou.
Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Pokud kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výšce zodpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Pokud odstoupí kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinný vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dřív, než mu kupující zboží odevzdá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Pokud je to možné, měl by kupující zboží vrátit prodávajícímu co možná nejméně poškozené, opotřebované a znečištěné, a pokud je to taky možné, v původním obalu. Spotřebitel zodpovídá za snížení hodnoty zboží v případě, že se zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty zbožní vzniklo v důsledku takového nakládání.
Prodávající je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí v lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, případně způsobem určeným kupujícím.
VII. Reklamační pořádek (práva z vadného plnění)

Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Hlavně prodávající zodpovídá kupujícímu, že v čase, když kupující zboží převzal:
má zboží vlastnosti, které si strany dohodli, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával vzhledem na charakter zboží a na základě reklamy nimi vykonávané,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží stejného druhu běžně používá,
zboží zodpovídá kvalitou nebo provedením domluveného vzorku nebo předlohy, pokud byla jakost nebo provedení určené podle dohodnutého vzorku nebo předlohy,
je zboží v zodpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Kupující je oprávněný uplatnit právo za vady, které se vyskytnou u spotřebního zboží v čase dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obale, návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedená doba, po kterou je možné zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé na použití na obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta na uplatnění práv z chybného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující chybné zboží užívat.
Ustanovení uvedené v předcházejícím odseku obchodních podmínek se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena dohodnuta, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu zodpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měl při převzetí kupujícím, nebo pokud to vyplývá z povahy zboží. Právo z chybného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud vadu sám kupující způsobil
V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat výměnu za nové zboží, opravu zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud má zboží podstatnou vadu, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě nebo při větším počtu chyb zboží.
Podstatné je také porušení kupní smlouvy, o kterém strana porušující smlouvu už při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, zda jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
Pokud se vyskytl případ odstranitelná vada po opravě opakovaně (většinou třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet chyb (zpravidla nejméně tři chyby současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy.
Při uplatnění reklamace je kupující povinný prodávajícímu oznámit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li si kupující svoje právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Pokud není oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výšce.
Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o chybě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinný nároku kupujícího vyhovět.
Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněné.
Prodávající je povinný přijat reklamaci v kterékoliv provozovně, v které je přijatí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinný kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vybavení reklamace kupující požaduje, jako i potvrzení o datu a způsobu vybavení reklamace, včetně potvrzení o vykonání opravy a čase jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
Prodávající nebo ním pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, v složitých případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinný vybavit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Lhůta na vybavení reklamace začíná plynout dnem následujícím po dni, kdy byla reklamace uplatněna. Po uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z chybného plnění)prodávajícímu.
Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
Právo z chybného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniknutých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit v lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.
Volbu způsobu reklamace má kupující.

IX. Osobní údaje

Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemný souhlas, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, mimo e-mailové adresy, na kterou vám může být zasílané obchodní oznámení, protože tento postup umožňuje zákon, pokud ho neodmítnete. Tyto oznámení se mohou týkat jen podobného nebo souvisejícího zboží a možno je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním listu, e-mailu nebo překlikem na odkaz v obchodním oznámení) odhlásit. E-mailová adresa bude na tento účel uchovávané po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
Podobnější informace o ochraně osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů ZDE.

X. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.
XI. Závěrečná ustanovení

Zaškrtnutím políčka před odeslání objednávky kupující potvrzuje, že si tyto všeobecné obchodní podmínky přečetl, porozuměl jim a v celém rozsahu s nimi souhlasí.
Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.
Všechny dohody mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním pořádkem Slovenské republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, potom strany dojednávají, že vztah se řídí právem Slovenské republiky. Tímto nejsou dotknuté práva spotřebitele vyplívající ze všeobecně závazných právních předpisů.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázaný žádnými kodexy chování v smyslu ustanovení § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
Všechny práva k webovým stránkám prodávajícího, hlavně autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří prodávajícímu. Je zakázané kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
Prodávající nenese zodpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohli mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod nebo jeho části nebo softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebitelovi je Česká obchodní inspekce, konkrétně pracoviště:

close

15%

Sleva pouze pro vás 🎁

Přihlašte se k odběru novinek a získejte 15% slevu na první nákup!

Zadáním vašeho e-mailu se přihlašujete k našemu pravidelnému newsletteru, více info zde: zásady ochrany osobních údajů a získáte unikátní slevu 15 %.

Shopping Cart